logo

درچه مواردی دچار وزوز گوش می شویم؟

وزوزهای فرکانس زیر یا شبیه به سوت : این نوع از وزوز در انواع پیر گوشیها یا افتهای شنوایی حاصل از محیطهای پر سروصدا یا نظامی و یا افتهای ژنتیکی و همچنین کاهش شنوایی حاصل از اثرات جانبی بعضی از داروها یا کار زیاد با تلفن ( که همگی اینها عمدتا جز افتهای شنوایی حصی و عصبی هستند ) دیده می‌شود. در این حالتها معمولا صدای وزوز کوتاه است و مانع آسایش فرد نمی شود.
وزوزهای بم : در افتهای ناگهانی توام با عوارض تعادلی و انواع منیر ( بیماری مربوط به سرگیجه ) بیشتر دیده میشود این صدا شبیه صدای هواکش و یا فن بوده و معمولا صدای وزوز بلند میباشد.
وزوزهای متناوب یا ضربان دار : بیشتر در بیماریهای عروقی گوش دیده میشود ولی ممکن است که افراد طبیعی نیز در موارد خاص ( مانند بیماری های گوش میانی ) شاهد شنیدن این نوع وزوز باشند که شبیه طپش قلب است.

 

درچه مواردی دچار وزوز گوش می شویم؟ | سمعک