logo

آزمون OAE

گسیل های صوتی گوش(OAE:Otoacoustic emissions )
وقتی سلول های مویی در حلزون توسط صوت تحریک می شوند، فقط اطلاعات را به سمت بالا(مغز) نمی فرستند بلکه پاسخی نیز به صورت معکوس به طرف استخوانچه ها، پرده و مجرای گوش خارجی می فرستند. این پاسخ را OAE گویند.
این آزمون به صورت عمده برای غربالگری شنوایی نوزادان مورد استفاده قرار می گیرد.
البته قابل ذکر است که برای بررسی مواردی همچون سمیت گوشی، ضربات صوتی و ... نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

گسیل های صوتی گوش OAE | سمعک